Regulamin - Testonox
 1. Nasz sklep obsługuję zamówienia 24/7h przez 365 dni w roku.
 2. Wszelkie zakupy w naszym sklepie można robić za pośrednictwem strony WWW.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta będą realizowane w następnych dniach roboczych.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie całej Europy.
 5. W przypadku gdy klient dokona przedpłaty, firma wysyła towar w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym w Sklepie w 100% wartości zamówienia.
 6. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail podczas zamówienia jest warunkiem wymaganym przez Sklep dla potwierdzenia realizacji zamówienia.
 7. Czas realizacji wysyłek to około 1 dzień roboczy. Sklep korzysta z usług firmy kurierskiej DPD i to ona odpowiada za wysyłkę. Czas realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zabraknie towaru na stanie magazynów, co wiążę się z wydłużeniem realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie drogą internetową (E-mail) lub Telefoniczną. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi zgody na kontynuacje realizacji zamówienia może z niego całkowicie zrezygnować.
 8. Złożone zamówienia, których obsługa Sklepu nie będzie w stanie zidentyfikować lub nie będzie miała pewności co do ich potwierdzenia w przeciągu 7 dni roboczych, nie będą realizowane.
 9. Kupujący przy złożeniu zamówienia do realizacji zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną(E-Mail) lub telefoniczną.
 10. Firma dokonała wszelkich starań by stanąć na wysokości zadania tworząc Sklep internetowy.Nie gwarantujemy iż, publikowane opisy naszych produktów są pozbawione błędów oraz niejasności dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń.
 11. Firma Be4Fit-Kult Ciała Patryk Nowicki ma prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez ustalonej przyczyny.
 12. W przypadku gdy Kupujący zakupi towar, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany przez obsługę Sklepu o zaistniałym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
 13. Wszystkie dane osobowe Kupujących są przetwarzane wyłącznie przez firmę Be4Fit-Kult Ciała Patryk Nowicki i nie są one udostepniane innym podmiotom w celach marketingowych
 14. Firme Be4Fit-Kult Ciała Patryk Nowicki obejmują tylko i wyłącznie regulacje prawne Rzeczypospolitej Polski.
 15. Wszelkie postępowania prawne/sądowe dotyczące dostępu do strony oraz jej użytkowania będa miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polski. W przypadku jakichkolwiek procedur/postępowań prawnych zgadzasz się na podległość jurysdykcyjną właściwego sądu RP.
 16. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza jednoczesną akceptację postanowień regulaminu.
 17. Firma Be4Fit-Kult Ciała Patryk Nowicki działa pod adresem:
  Os. Dolnośląskie 140/10
  Bełchatów 97-400
  Adres wysyłek i zwrotów
  Bełchatów 97-400
  Ul. Wyszyńskiego 4/16
  NIP: 7692229997

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce “Regulamin” na samym dole. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro.be4fit@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

wzór odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Adresat (sprzedawca):
Be4Fit-Kult Ciała Patryk Nowicki
Ul. Wyszyńskiego 4/16
Bełchatów 97-400

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: …………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………………

Data …………………………………………………….                                                                                                                 Podpis……………………………………………….